مصطفی اسد اوغلی

مدیر امور مالی

ناهیدسادات هاشمی

مدیر منابع انسانی، اداری وپشتیبانی

هادی محمود پناهی

مدیر حسابرسی داخلی

بهزاد عزتی

رئیس اداره اعتبار سنجی وریسک

-

مدیر بازاریابی و عملیات لیزینگ

-

مدیر حقوقی و وصول مطالبات