مجید ابراهیمی

رئیس هیأت مدیره

مریم کمرئی

نائب رئیس هیأت مدیره

اسماعیل شمسیان

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

مهدی توزنده جانی

عضو هیأت مدیره

مهران خوش‌نیت

عضو هیأت مدیره